ชื่อเรื่อง : รายงานการประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 คร้ังที่ 1
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชุมสัมพันธ์ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 คร้ังที่ 1 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : AjlywuKMon32726.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้