องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
public ศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ด้านโครงสร้างองค์กร บุคลากร จำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ทั้งสิ้น 26 คน แยกเป็นตำแหน่งในสำนักงาน ปลัด จำนวน 19 คน นักบริหารงาน อบต. 7 จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 จำนวน 1 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน นักการภารโรง จำนวน 1 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 คน คนทำความสะอาดศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างฯจำนวน 1 คน คนสวน จำนวน 1 ค น คนงานทั่วไป จำนวน 1 ค น ตำแหน่งในส่วนการคลัง จำนวน 5 คน นักบริหารงานการคลัง 7 จำนวน 1 คน เจ้าพนักงานพัสดุ 2 จำนวน 1 คน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 จำนวน 1 คน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 จำนวน 1 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 คน ตำแหน่งในส่วนโยธา จำนวน 1 คน นักบริหารงานช่าง 7 จำนวน 1 คน ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 10 คน นักวิชาการศึกษา 5 จำนวน 1 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 9 คน ระดับการศึกษาของบุคลากร ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จำนวน 14 คน ระดับปริญญาตรี จำนวน 11 คน สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน – คน อัตรากำลัง (ตามแผนอัตรากำลังปีงบประมาณพ.ศ.2549-2551) การศึกษา ประเภท ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี รวม ว่าง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง พนักงานส่วนตำบล - - 1 1 3 4 - - 9 3 ลูกจ้างประจำ - - 2 1 - - - 3 - พนักงานจ้างตามภารกิจ - - 9 - - - - 9 5 พนักงานจ้างทั่วไป 1 - - 1 - 3 - - 5 3 รวม 1 - 3 11 4 7 - - 26 11