info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 6
เมื่อวาน 437
เดือนนี้ 6,749
เดือนที่แล้ว 12,218
ทั้งหมด 61,186

public ศักยภาพของท้องถิ่น

ศักยภาพของท้องถิ่น.


ศักยภาพของท้องถิ่น

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
    ด้านโครงสร้างองค์กร
    บุคลากร
       จำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ  ทั้งสิ้น  26 คน แยกเป็นตำแหน่งในสำนักงาน
ปลัด   จำนวน  19 คน
                            นักบริหารงาน อบต. 7   จำนวน  1 คน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน  1 คน
เจ้าหน้าที่ธุรการ 2   จำนวน  1 คน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   จำนวน  1  คน
นักการภารโรง    จำนวน  1  คน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำ  จำนวน  1  คน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน  1  คน
คนทำความสะอาดศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างฯจำนวน  1 คน
คนสวน     จำนวน  1 ค น
คนงานทั่วไป    จำนวน  1 ค น
ตำแหน่งในส่วนการคลัง    จำนวน  5 คน
                            นักบริหารงานการคลัง 7   จำนวน  1 คน
เจ้าพนักงานพัสดุ  2   จำนวน  1 คน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  จำนวน  1 คน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2  จำนวน   1 คน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   จำนวน  1 คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา    จำนวน  1 คน
นักบริหารงานช่าง 7   จำนวน  1 คน
ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  10 คน
                            นักวิชาการศึกษา  5   จำนวน  1 คน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน  9  คน
ระดับการศึกษาของบุคลากร
ระดับประถมศึกษา   จำนวน  1 คน
ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  จำนวน  14 คน
ระดับปริญญาตรี    จำนวน  11 คน
สูงกว่าปริญญาตรี   จำนวน  – คน
อัตรากำลัง  (ตามแผนอัตรากำลังปีงบประมาณพ.ศ.2549-2551)

ประเภท

การศึกษา

รวม

ว่าง

ประถมศึกษา

มัธยม/อาชีวะ

ปริญญาตรี

สูงกว่า

ปริญญาตรี

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

พนักงานส่วนตำบล

1

1

3

4

9

3

ลูกจ้างประจำ

2

 

1

3

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

9

 –

9

5

พนักงานจ้างทั่วไป

 1

 –

 –

1

 –

3

5

3

รวม

1

3

11

4

7

26

11

 

 

15 สิงหาคม 2562
ศักยภาพของท้องถิ่น

ศักยภาพของท้องถิ่น.

ศักยภาพของท้องถิ่น

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
    ด้านโครงสร้างองค์กร
    บุคลากร
       จำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ  ทั้งสิ้น  26 คน แยกเป็นตำแหน่งในสำนักงาน
ปลัด   จำนวน  19 คน
                            นักบริหารงาน อบต. 7   จำนวน  1 คน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน  1 คน
เจ้าหน้าที่ธุรการ 2   จำนวน  1 คน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   จำนวน  1  คน
นักการภารโรง    จำนวน  1  คน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำ  จำนวน  1  คน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน  1  คน
คนทำความสะอาดศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างฯจำนวน  1 คน
คนสวน     จำนวน  1 ค น
คนงานทั่วไป    จำนวน  1 ค น
ตำแหน่งในส่วนการคลัง    จำนวน  5 คน
                            นักบริหารงานการคลัง 7   จำนวน  1 คน
เจ้าพนักงานพัสดุ  2   จำนวน  1 คน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  จำนวน  1 คน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2  จำนวน   1 คน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   จำนวน  1 คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา    จำนวน  1 คน
นักบริหารงานช่าง 7   จำนวน  1 คน
ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  10 คน
                            นักวิชาการศึกษา  5   จำนวน  1 คน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน  9  คน
ระดับการศึกษาของบุคลากร
ระดับประถมศึกษา   จำนวน  1 คน
ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  จำนวน  14 คน
ระดับปริญญาตรี    จำนวน  11 คน
สูงกว่าปริญญาตรี   จำนวน  – คน
อัตรากำลัง  (ตามแผนอัตรากำลังปีงบประมาณพ.ศ.2549-2551)

ประเภท

การศึกษา

รวม

ว่าง

ประถมศึกษา

มัธยม/อาชีวะ

ปริญญาตรี

สูงกว่า

ปริญญาตรี

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

พนักงานส่วนตำบล

1

1

3

4

9

3

ลูกจ้างประจำ

2

 

1

3

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

9

 –

9

5

พนักงานจ้างทั่วไป

 1

 –

 –

1

 –

3

5

3

รวม

1

3

11

4

7

26

11

 

 

15 สิงหาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงานนางจันทร์แรม ศรีเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

 

(  นายมาฆะ สืบวงศ์ ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ