info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 234
เมื่อวาน 510
เดือนนี้ 7,272
เดือนที่แล้ว 12,923
ทั้งหมด 62,348

public สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป.


สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพ ชรบูรณ์  ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 54 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 44 กิโลเมตร มีพื้นที่กรปกครอง ประมาณ 580 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 362,500 ไร่


ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งเสมอ อำเภอเข าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลใน เมือง อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบุ่งน้ำเต้า  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองแม่นาและอำเภอเนินมะปร าง จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับพื้นที่ 580 ตารางกิโลเมตร แบ่งเนื้อที่เป็นรายตำบลดังนี้
ตำบลเขาค้อ  84   ตารางกิโลเมตร     หรือ     52,500   ไร่
ตำบลริมสีม่วง  363   ตารางกิโลเมตร   หรือ   226,875   ไร่
ตำบลสะเดาะพง  133   ตารางกิโลเมตร   หรือ     83,125   ไร่

สภาพภูมิประเทศ   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนคล้ายกับทะเ ลภูเขา  บางแห่งสูงชันมาก  มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500 – 1,400 เมตร  เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเทือกเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์สอ งด้านใต้  เทือกเขาที่สำคัญบริเวณนี้ได้แก่
–   เขาค้อ (ปางก่อ) สูงประมาณ 1,175 เมตร
–   เขาย่า   สูงประมาณ 1,350 เมตร
–   เขาห้วยทราย  สูงประมาณ 1,038 เมตร

 

สำหรับพื้นที่ป่าแถบนี้ จะเป็นป่าเต็งรังหรือป่าผลัดใบ  ป่าสน ป่าดินแดง ที่น่าสนใจ คือ  ต้นค้อ ซึ่งเป็นพันธ์ไม้ตระกูลปาล์ม  ลักษณะคล้ายต้นตาล  แต่มีผลออกมาคล้ายหมาก  สภาพป่ายังคงเป็นป่าทึบ  บางแห่งซึ่งอยู่ในเขตป่าไม้ เขตเตรียมการสงวนแห่งชาติ (ป่าถาวร)  และมีสวนสัตว์เปิดเขาค้อ (สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อเศรษฐกิจเขาค้อ)  เนื้อที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  12,500 ไร่  นอกจากนั้นยังมีการปลูกป่าเพิ่มเติมในเขตที่ถูกบุกรุกทำลายป่า

สภาพภูมิอากาศ
        ลักษณะภูมิอากาศ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี  ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศเย็นจัด อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้เฉลี่ยประมาณ 3 องศาเซลเซียส  ในช่วงระหว่างเดือน  ธันวาคม กุมภาพันธ์ สำหรับฤดูฝนจะมีฝนตกชุกปริมาณฝนที่ เคยวัดได้ประมาณ 189 มิลลิเมตร  สูงสุดเคยวัดได้ 300 มิลลิเมตร  ต่ำสุดวัดได้  50  มิลลิเมตร

การปกครองและประชากร 
  การปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อมีเขตพื้นที่การปกครอง ครอบคลุม 3 ตำบล คือตำบลเขาค้อตำบลริมสีม่วง ตำบลสะเดาะพง   โดยจำแนกได้ดังนี้
 –   ตำบลเขาค้อ    จำนวน   14   หมู่บ้าน

–   หมู่ที่   1     บ้านกนกงาม
–   หมู่ที่   2     บ้านดอกจำปี
–   หมู่ที่   3     บ้านสิมารักษ์
–   หมู่ที่   4     บ้านกองเนียม
–  หมู่ที่    5     บ้านปัญญาดี
–   หมู่ที่   6     บ้านรัตนัย
–   หมู่ที่   7     บ้านใจทน
–   หมู่ที่   8     บ้านปานสุขุม
–   หมู่ที่   9     บ้านเล่าลือ
–   หมู่ที่   10   บ้านเพชรดำ
–   หมู่ที่   11   บ้านฟองเพชร
–   หมู่ที่   12   บ้านส่งคุ้ม
–   หมู่ที่   13   บ้านอุทโยภาส
–   หมู่ที่   14   บ้านเล่าเน้ง

–   ตำบลริมสีม่วง   จำนวน   6   หมู่บ้าน

–   หมู่ที่   1   บ้านจะวะสิต
–   หมู่ที่   2   บ้านธนิตคำเที่ยง
–   หมู่ที่   3   บ้านริมสีม่วง
–   หมู่ที่   4   บ้านเพชรช่วย
–   หมู่ที่   5   บ้านกรเพชร
–   หมู่ที่   6   บ้านชื่นจิตร

–   ตำบลสะเดาะพง   จำนวน   5   หมู่บ้าน
–   หมู่ที่   1   บ้านเขาย่า
–   หมู่ที่   2   บ้านสะเดาะพง
–   หมู่ที่   3   บ้านเสลียงแห้ง 1
–   หมู่ที่   4   บ้านเสลียงแห้ง 2
–   หมู่ที่   5   บ้านเล่ากี่

 

 

 

 

15 สิงหาคม 2562
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป.

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพ ชรบูรณ์  ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 54 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 44 กิโลเมตร มีพื้นที่กรปกครอง ประมาณ 580 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 362,500 ไร่


ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งเสมอ อำเภอเข าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลใน เมือง อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบุ่งน้ำเต้า  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองแม่นาและอำเภอเนินมะปร าง จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับพื้นที่ 580 ตารางกิโลเมตร แบ่งเนื้อที่เป็นรายตำบลดังนี้
ตำบลเขาค้อ  84   ตารางกิโลเมตร     หรือ     52,500   ไร่
ตำบลริมสีม่วง  363   ตารางกิโลเมตร   หรือ   226,875   ไร่
ตำบลสะเดาะพง  133   ตารางกิโลเมตร   หรือ     83,125   ไร่

สภาพภูมิประเทศ   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนคล้ายกับทะเ ลภูเขา  บางแห่งสูงชันมาก  มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500 – 1,400 เมตร  เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเทือกเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์สอ งด้านใต้  เทือกเขาที่สำคัญบริเวณนี้ได้แก่
–   เขาค้อ (ปางก่อ) สูงประมาณ 1,175 เมตร
–   เขาย่า   สูงประมาณ 1,350 เมตร
–   เขาห้วยทราย  สูงประมาณ 1,038 เมตร

 

สำหรับพื้นที่ป่าแถบนี้ จะเป็นป่าเต็งรังหรือป่าผลัดใบ  ป่าสน ป่าดินแดง ที่น่าสนใจ คือ  ต้นค้อ ซึ่งเป็นพันธ์ไม้ตระกูลปาล์ม  ลักษณะคล้ายต้นตาล  แต่มีผลออกมาคล้ายหมาก  สภาพป่ายังคงเป็นป่าทึบ  บางแห่งซึ่งอยู่ในเขตป่าไม้ เขตเตรียมการสงวนแห่งชาติ (ป่าถาวร)  และมีสวนสัตว์เปิดเขาค้อ (สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อเศรษฐกิจเขาค้อ)  เนื้อที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  12,500 ไร่  นอกจากนั้นยังมีการปลูกป่าเพิ่มเติมในเขตที่ถูกบุกรุกทำลายป่า

สภาพภูมิอากาศ
        ลักษณะภูมิอากาศ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี  ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศเย็นจัด อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้เฉลี่ยประมาณ 3 องศาเซลเซียส  ในช่วงระหว่างเดือน  ธันวาคม กุมภาพันธ์ สำหรับฤดูฝนจะมีฝนตกชุกปริมาณฝนที่ เคยวัดได้ประมาณ 189 มิลลิเมตร  สูงสุดเคยวัดได้ 300 มิลลิเมตร  ต่ำสุดวัดได้  50  มิลลิเมตร

การปกครองและประชากร 
  การปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อมีเขตพื้นที่การปกครอง ครอบคลุม 3 ตำบล คือตำบลเขาค้อตำบลริมสีม่วง ตำบลสะเดาะพง   โดยจำแนกได้ดังนี้
 –   ตำบลเขาค้อ    จำนวน   14   หมู่บ้าน

–   หมู่ที่   1     บ้านกนกงาม
–   หมู่ที่   2     บ้านดอกจำปี
–   หมู่ที่   3     บ้านสิมารักษ์
–   หมู่ที่   4     บ้านกองเนียม
–  หมู่ที่    5     บ้านปัญญาดี
–   หมู่ที่   6     บ้านรัตนัย
–   หมู่ที่   7     บ้านใจทน
–   หมู่ที่   8     บ้านปานสุขุม
–   หมู่ที่   9     บ้านเล่าลือ
–   หมู่ที่   10   บ้านเพชรดำ
–   หมู่ที่   11   บ้านฟองเพชร
–   หมู่ที่   12   บ้านส่งคุ้ม
–   หมู่ที่   13   บ้านอุทโยภาส
–   หมู่ที่   14   บ้านเล่าเน้ง

–   ตำบลริมสีม่วง   จำนวน   6   หมู่บ้าน

–   หมู่ที่   1   บ้านจะวะสิต
–   หมู่ที่   2   บ้านธนิตคำเที่ยง
–   หมู่ที่   3   บ้านริมสีม่วง
–   หมู่ที่   4   บ้านเพชรช่วย
–   หมู่ที่   5   บ้านกรเพชร
–   หมู่ที่   6   บ้านชื่นจิตร

–   ตำบลสะเดาะพง   จำนวน   5   หมู่บ้าน
–   หมู่ที่   1   บ้านเขาย่า
–   หมู่ที่   2   บ้านสะเดาะพง
–   หมู่ที่   3   บ้านเสลียงแห้ง 1
–   หมู่ที่   4   บ้านเสลียงแห้ง 2
–   หมู่ที่   5   บ้านเล่ากี่

 

 

 

 

15 สิงหาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงานนางจันทร์แรม ศรีเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

 

(  นายมาฆะ สืบวงศ์ ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ