info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 428
เมื่อวาน 705
เดือนนี้ 6,953
เดือนที่แล้ว 12,377
ทั้งหมด 61,177

public สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม.


สภาพทางสังคม

การศึกษา
 – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่  1,5,9,10  ตำบลเขาค้อ   จำนวน   4   แห่ง
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่  6  ตำบลริมสีม่วง   จำนวน   1   แห่ง
– โรงเรียนประถมศึกษา     จำนวน    4   แห่ง
– โรงเรียนมัธยมศึกษา     จำนวน    1   แห่ง
– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   จำน วน   25  แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ตำบล

วัด

โบสถ์

สำนักสงฆ์

มัสยิด

เขาค้อ

2

2

6

ริมสีม่วง

4

สะเดาะพง

2

รวม

4

2

10

สาธารณสุข
                           –   โรงพยาบาลของรัฐ   จำนวน แห่ง
–   สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน  4 แห่ง
–   สถานีพยาบาลเอกชน   จำนวน – แห่ง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
–   สถานีตำรวจ   จำนวน แห่ง
–   จุดตรวจประจำตำบล   จำนวน แห่ง
–   สถานีดับเพลิง   จำนวน       – แห่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรในเขตพื้นที่ อบต. เขาค้อ) สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงและภูเขา  มีการหักร้างถางป่าทำไร่เลื่อนลอยทำให้สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ ไม่มีต้นไม้และเป็นพื้นที่การเกษตรจึงทำให้มีการเผาป่าทำให้สภา พป่า ไม้เป็นป่าเสื่อมโทรม  ส่วนสภาพป่าที่ยังคงเหลืออยู่ในเขตพื้นที่ก็ยังเป็นทรัพยากรหลั กที่เอื้อผลประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม   ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อตลอดจนในภาพรวมของ อำเภอเขาค้อ
การบริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม

ตำบล

ถนนลาดยาง

ถนน คสล.

ถนนดิน

ถนนลูกรัง

เขาค้อ

6

14

14

14

ริมสีม่วง

1

6

6

6

สะเดาะพง

3

5

5

5

รวม

10

25

25

25

การโทรคมนาคม
                    ที่ทำการไปรษณีย์    จำนวน 1      แห่ง
สถานีโทรคมนาคม    จำนวน 1      แห่ง
 แหล่งน้ำ

ประเภท

เขาค้อ

ริมสีม่วง

สะเดาะพง

รวม

ลำน้ำ,ลำห้วย

14

11

10

35

บึง,หนอง

24

3

3

30

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

       

ฝาย

6

2

7

15

บ่อน้ำตื้น

11

2

4

17

บ่อโยก

8

8

3

19

ประปาหมู่บ้าน

14

6

5

25

ถังปูนฉาบ

5

1

9

15

ถังปูนฉาบ  รพช.

10

2

4

16

ถังขนาด  5,000 ลบ.ม.

10

10

ถังขนาด  2,000 ลบ.ม.

9

6

7

22

ถังปูนฉาบประชาสงเคราะห์

14

14

อ่างเก็บน้ำ

4

1

1

6

ถังแบบ ฝ.99

6

3

15 สิงหาคม 2562
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม.

สภาพทางสังคม

การศึกษา
 – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่  1,5,9,10  ตำบลเขาค้อ   จำนวน   4   แห่ง
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่  6  ตำบลริมสีม่วง   จำนวน   1   แห่ง
– โรงเรียนประถมศึกษา     จำนวน    4   แห่ง
– โรงเรียนมัธยมศึกษา     จำนวน    1   แห่ง
– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   จำน วน   25  แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ตำบล

วัด

โบสถ์

สำนักสงฆ์

มัสยิด

เขาค้อ

2

2

6

ริมสีม่วง

4

สะเดาะพง

2

รวม

4

2

10

สาธารณสุข
                           –   โรงพยาบาลของรัฐ   จำนวน แห่ง
–   สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน  4 แห่ง
–   สถานีพยาบาลเอกชน   จำนวน – แห่ง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
–   สถานีตำรวจ   จำนวน แห่ง
–   จุดตรวจประจำตำบล   จำนวน แห่ง
–   สถานีดับเพลิง   จำนวน       – แห่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรในเขตพื้นที่ อบต. เขาค้อ) สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงและภูเขา  มีการหักร้างถางป่าทำไร่เลื่อนลอยทำให้สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ ไม่มีต้นไม้และเป็นพื้นที่การเกษตรจึงทำให้มีการเผาป่าทำให้สภา พป่า ไม้เป็นป่าเสื่อมโทรม  ส่วนสภาพป่าที่ยังคงเหลืออยู่ในเขตพื้นที่ก็ยังเป็นทรัพยากรหลั กที่เอื้อผลประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม   ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อตลอดจนในภาพรวมของ อำเภอเขาค้อ
การบริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม

ตำบล

ถนนลาดยาง

ถนน คสล.

ถนนดิน

ถนนลูกรัง

เขาค้อ

6

14

14

14

ริมสีม่วง

1

6

6

6

สะเดาะพง

3

5

5

5

รวม

10

25

25

25

การโทรคมนาคม
                    ที่ทำการไปรษณีย์    จำนวน 1      แห่ง
สถานีโทรคมนาคม    จำนวน 1      แห่ง
 แหล่งน้ำ

ประเภท

เขาค้อ

ริมสีม่วง

สะเดาะพง

รวม

ลำน้ำ,ลำห้วย

14

11

10

35

บึง,หนอง

24

3

3

30

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

       

ฝาย

6

2

7

15

บ่อน้ำตื้น

11

2

4

17

บ่อโยก

8

8

3

19

ประปาหมู่บ้าน

14

6

5

25

ถังปูนฉาบ

5

1

9

15

ถังปูนฉาบ  รพช.

10

2

4

16

ถังขนาด  5,000 ลบ.ม.

10

10

ถังขนาด  2,000 ลบ.ม.

9

6

7

22

ถังปูนฉาบประชาสงเคราะห์

14

14

อ่างเก็บน้ำ

4

1

1

6

ถังแบบ ฝ.99

6

3

15 สิงหาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงานนางจันทร์แรม ศรีเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

 

(  นายมาฆะ สืบวงศ์ ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ