องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
chevron_right คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้น้ำประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการคัดแยกขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1