องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
description หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. จังหวัดเพชรบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview161
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview145

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview226
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78

folder การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file 1.1 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครู ปี2565 (ฉบับที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview157

folder การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
description คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview137
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70

folder การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ สิทธิการอุทรธ์ การพิจารณาอุทรธ์แะละการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยพนักงานส่วนตำบลเขาค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview159
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73